Privacy Policy

Documents

Integritetsskyddsinformation 

Allmänt om oss och GDPR 

Vilka är vi och vad gör vi? 

Atmoz är ett företag som tillhandahåller en tjänst för kartläggning av växthusgasutsläpp. I den här integritetsskyddsinformationen kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig. Vi behandlar alltid dina uppgifter med största omsorg och de används bara för de syften för vilka de samlades in. 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig 

Atmoz Technology AB, org.nr. 559393-5389 
Leveransadress: Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm
E-post: info@atmoz.io 
Telefon: +46 8-657 61 00  

Till dig som representerar en kund eller leverantör 

Atmoz behandlar personuppgifter om dig som är anställd hos eller representerar en kund eller leverantör till Atmoz för ändamålet att i) kommunicera kring överenskomna tjänster enligt våra avtal med kunden/leverantören och ii) upprätthålla Atmoz kund- och leverantörsrelationer.  

De uppgifter vi behandlar är kontaktinformation såsom för- och efternamn, telefonnummer, personnummer (vid enskild firma) och e-postadress.  

Den lagliga grunden är våra berättigade intressen att uppfylla våra avtal och upprätthålla våra affärsrelationer. 

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är kontaktperson för en kund/leverantör som Atmoz har en aktiv affärsrelation med. 

För dig som prenumererar på våra nyhetsbrev  

På vår hemsida finns det möjlighet att anmäla sig till vårt nyhetsbrev för att ta del av nyhetsutskick och erbjudanden. För dig som är prenumerant på våra nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter i ändamål att skicka nyhetsbrev till dig. 

De uppgifter vi behandlar är ditt namn och e-postadress.  

Den lagliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att förse dig som prenumerant med nyheter och erbjudanden från Atmoz.  

Du kan när som helst motsätta dig utskick genom att följa länken i utskicken eller genom att mejla oss på info@atmoz.io. 

Vi behandlar personuppgifterna så länge vi har ditt samtycke att skicka nyhetsbrev till dig. 

Kontakt och support  

Du har möjlighet att på olika sätt kontakta oss via formulär på vår hemsida eller via sedvanliga kontaktvägar såsom telefon och mejl. I dessa fall behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet att kunna assistera och administrera dina förfrågningar och anmälningar.  

De personuppgifter vi behandlar är för- och efternamn, e-postadress, mobilnummer, samt övriga personuppgifter som du kan komma att inkludera i din kontakt med oss.  

Den lagliga grunden för behandlingen är våra berättigade intressen att kommunicera med dig, hantera ditt ärende och ge dig support.  

Vi behandlar dina personuppgifter så länge de är nödvändiga för att hantera ditt ärende. 

För dig som söker jobb hos oss 

Om du ansöker om jobb eller praktikplats hos Atmoz, exempelvis genom att kontakta oss direkt, ansöka internt eller via en tredje part (såsom LinkedIn eller ett rekryteringsföretag), kommer vi att behandla de personuppgifter du lämnar till oss i din ansökan i ändamål att behandla din ansökan samt administrera rekryteringsprocessen, uppdatera dig hur det går i rekryteringen samt lämna ett slutgiltigt besked.  

De personuppgifter vi behandlar är vanligtvis ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer), betyg, referenser, intyg och andra uppgifter i din ansökan (såsom LinkedIn-profil, yrkeserfarenhet, personligt brev). I de fall du utför tester eller medverkar i intervjuer i samband med din ansökan kommer vi också att registrera och behandla anteckningar och resultat från sådana aktiviteter. Vi kan också komma att samla in uppgifter från andra personer eller bolag, såsom dina referenser, LinkedIn och andra offentliga källor.  

Den lagliga grunden för vår behandling är en intresseavvägning där vårt intresse är att samla in och granska din ansökan, bedöma hur väl din ansökan matchar utlyst tjänst, och göra överväganden i förhållande till andra kandidaters ansökningar utifrån utbildning, kompetens, meriter och erfarenhet samt administrera rekryteringsprocessen såsom kallelser till intervju(-er), att uppdatera dig hur det går i rekryteringen samt lämna ett slutgiltigt besked.  

Dina personuppgifter hanteras även för ändamålen att uppfylla Atmoz rättsliga förpliktelser såsom att säkerställa att vi iakttar dina rättigheter och de skyldigheter som Atmoz har enligt lag och andra regelverk samt fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra intressen i enlighet med arbetsrättslig lagstiftning.  

Vi behandlar dina personuppgifter så länge det behövs för de ändamål som beskrivs ovan. Skulle vi vilja spara din ansökan för framtida rekryteringar kommer vi alltid efterfråga ditt samtycke innan vi gör det. 

Vilka har tillgång till personuppgifterna? 

Vi behandlar dina personuppgifter inom EU/EES. Vi kan komma att använda oss av underleverantörer för vår behandling, t.ex. rörande lagring av personuppgifter. När vi använder oss av underleverantörer ingår vi underbiträdesavtal med underleverantören och säkerställer att relevanta skyddsåtgärder vidtas i relation till dina personuppgifter.  

Vilka rättigheter har du?

Under rubrikerna nedan kan du läsa på om de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter. Vill du komma i kontakt med oss för att åberopa någon av dina rättigheter kan du nå oss via kontaktuppgifterna ovan. I de fall du önskar åberopa dina rättigheter kommer vi att informera dig om de åtgärder vi vidtagit med anledning av din begäran så snart som möjligt inom de tidsramar som GDPR kräver. 

Mer information om dina rättigheter kan du läsa på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida under avsnittet ”Privatperson”. 

 • Rätt till information
  När vi samlar in personuppgifter om dig har du rätt till specifik information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Genom det här dokumentet tillhandahåller vi dig den informationen du har rätt till enligt GDPR. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du behöver mer information i något avseende.
   
 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter 

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Vid begäran kommer vi att tillhandahålla den information du har rätt till genom en kopia av de personuppgifter vi behandlar, ett så kallat registerutdrag. För eventuella ytterligare kopior förbehåller vi oss rätten att ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna.
 

 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att begära att vi rättar felaktig information om dig, samt begära att vi kompletterar ofullständig information om dig. Om du exempelvis byter efternamn eller e-postadress vill vi gärna att du kontaktar oss så justerar vi personuppgifterna i systemet.
   
 • Rätt att få dina personuppgifter raderade
  Under vissa omständigheter har du rätt att få de personuppgifter som vi behandlar om dig raderade. Detta gäller exempelvis om det inte längre är nödvändigt för oss att behandla dem för det syfte för vilka personuppgifterna samlades in. Notera emellertid att rätten att få dina personuppgifter raderade inte är absolut, den gäller enbart när förutsättningarna för radering är uppfyllda. Exempelvis kan vi inte radera personuppgifter som vi har registrerade om dig om det finns krav i lag att vi behåller personuppgifterna.
   
 • Rätt att invända mot behandling
  Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter mot bakgrund av en s k intresseavvägning. Skulle du invända mot att vi behandlar dina personuppgifter får vi inte längre behandla dessa såvida vi inte kan visa att vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
   
 • Rätt till begränsning av behandling
  Du har i särskilda situationer rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Dessa sträcker sig bland annat till situationer där du anser att personuppgifterna om dig är felaktiga och du begärt rättelse av dina personuppgifter. Under tiden frågan utreds kan du även begära att behandlingen av de aktuella personuppgifterna begränsas. Detsamma gäller i situationer där du invänt mot en viss behandling av dina personuppgifter.
   
 • Rätt till dataportabilitet
  Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter flyttade, s k dataportabilitet vilket innebär att du kan begära att personuppgifterna ska överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Detta kan exempelvis åberopas om dina personuppgifter behandlas med stöd av ditt samtycke eller enligt avtal.
   
 • Rätt att återkalla samtycke
  I de fall dina personuppgifter behandlas med stöd av ditt samtycke har du när som helst rätt att återkalla samtycket.
   
 • Rätt att lämna in klagomål
  Om du har klagomål på Atmoz behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Mer information om hur du lämnar in klagomål hittar du på myndighetens hemsida.